+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Exploitatie advies

Zowel voor nieuwbouw als bestaande gebouwen

Advies
Management
Beheer

Het is belangrijk om in een vroeg stadium van het bouwtraject de juiste afwegingen te maken ten aanzien van beheer en exploitatie. Want eenmaal in gebruik, gaan de huisvestingslasten en exploitatiekosten tellen.  Over de levenscyclus gezien zijn de exploitatielasten in veel gevallen een veelvoud van de investeringskosten. Wij houden al zeer vroeg in een nieuwbouw– of renovatieproces rekening met alle beheer- en exploitatieaspecten, waardoor het gebouw optimaal wordt afgestemd op een rendabel gebruik. Bij bestaande gebouwen adviseren wij over de optimalisatie van het gebruik, de beperking van gebruikslasten en de samenwerking of verrekening tussen partijen. Wij besteden veel aandacht aan de gestructureerde vertaling van exploitatieafspraken in heldere en werkbare samenwerkingsvormen.

Exploitatie advies gaat over levensduurkosten

Al in een vroegtijdig stadium brengen wij de financiële consequenties van uw nieuwbouw– of renovatieplannen helder in kaart op basis van een haalbaarheidsonderzoek of een Programma van Eisen. Want hoe eerder u hierover nadenkt, hoe meer invloed u op de toekomstige exploitatiekosten heeft. Wij helpen opdrachtgevers – met name schoolbesturengemeenten en bedrijven – de juiste keuzes te maken gebaseerd op ‘life cycle cost benadering’. Hierin worden de kosten en baten op het gebied van levensduur, onderhoud en energie tegen elkaar afgewogen.

Verduurzaming en exploitatie advies

Door kritisch te kijken naar de exploitatiekosten, is het mogelijk om ook uw ambities voor de verduurzaming van uw vastgoed te realiseren. Op basis van uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en een door ons uitgevoerde bouwkundige keuring of conditiemetingen conform NEN 2767, stellen wij een duurzaamheidsadvies op met mogelijke energie besparende maatregelen. Deze kunt u opnemen in uw huisvesting- of vastgoedbeleid of verwerken in een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Ook verbetering van het binnenklimaat kunnen wij meenemen in ons duurzame exploitatie advies.

Heeft u behoefte aan goed onderbouwd exploitatie advies?

Neem contact op met onze experts. Samen met u inventariseren wij welke kostenbesparingen of duurzame ingrepen mogelijk zijn.