+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Accommodatiebeleid

Doelmatig huisvesten van maatschappelijke voorzieningen

Advies
Management
Beheer

Accommodatiebeleid ondersteunt bij het zo doelmatig mogelijk huisvesten van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Door het opstellen van een goed accommodatiebeleid kunnen deze accommodaties zo efficiënt mogelijk blijven exploiteren, met een goede balans tussen kosten en baten. Wij ondersteunen al vele jaren onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een heldere visie en toekomstbestendig beleid voor maatschappelijk vastgoed. Samen gaan we op zoeken naar mogelijkheden om de exploitatie van voorzieningen te verbeteren en/of de maatschappelijke functie te vergroten. Dat vertalen we naar huisvestingsoplossingen die aansluiten bij het beleid en rekening houden met gebruikerswensen. Kenmerkend is onze integrale aanpak. Met een onafhankelijke helicopterview helpen wij u maatschappelijke, organisatorische en financiële belangen bij elkaar te brengen en daarin de juiste afwegingen te maken.

Waarom investeren in accommodatiebeleid?

Er is een groot verschil in exploitatie, subsidiëring en eigendom van accommodaties voor zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur. De eigenaar moet hier eenheid in aanbrengen. Vaak verschillen de afspraken per locatie, gemeente of zelfs per gebruiker. In veel gevallen is sprake van indirecte subsidiering door, of gemeentelijke inzet van personeel of door het verzorgen van onderhoud en/of het financieren van investeringen in groot onderhoud.

In het accommodatiebeleid staat niet alleen welke accommodaties de eigenaar bezit en wat het gebruik hiervan is, maar ook de (toekomstige) behoefte aan accommodaties op basis van demografische cijfers over bevolkingskrimp, vergrijzing, veranderende voorkeuren voor vrijetijdsbesteding. Bovendien brengen wij in kaart in hoeverre de gebouwen nog geschikt zijn voor gebruik en of verbouw, nieuwbouw of aanpassingen nodig zijn. Zo kunt u in een vroeg stadium bepalen welke financiële middelen nodig zijn om te blijven voldoen aan de vraag naar sport-, welzijn- en onderwijsaccommodaties en deze middelen tijdig vrij (laten) maken.

Accommodatiebeleid is maatwerk, complex en ligt vaak bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig. Er bestaat niet één oplossingsrichting, maatwerk en differentiatie is vereist. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van multifunctionele accommodaties en accommodatiebeleid, zijn wij uw deskundige sparringpartner met hoge mate van politieke sensitiviteit.

Behoefte aan doeltreffend accommodatiebeleid?

Neem contact met ons op. Samen met u gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de instandhouding, het beheer en de exploitatie van uw maatschappelijke voorzieningen. Integraal, goed doordacht, financieel verantwoord én met draagvlak.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Zorg

Onze kennis en expertise op zorggebied zetten we in bij de ontwikkeling van een zorgvisie en vastgoedbeleid voor ORO.

Onderwijs

Voor SKOzoK ontwikkelen we een beleidsplan voor hun onderwijshuisvesting.

Gemeenten

Wij ondersteunen gemeente Leudal met het ontwikkelen van hun visie op onderhoud van Brede Maatschappelijke Voorzieningen.

01 / 03
02 / 03
03 / 03