+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Privacy Policy

Advies
Management
Beheer

Algemeen

Laride is expert op het gebied van huisvesting en vastgoed. Onze drive is om huisvestings-vraagstukken, plannen of vastgoedprojecten haalbaar te maken. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie en met kennis van uw markt of werkgebied.

Voor het verrichten van onze activiteiten worden persoonsgegevens verzameld. Dit privacy statement is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze online kanalen en afspraken.

Alle gegevens die u achterlaat, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy statement.

Laride gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten en houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stelt.

Registratie persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Laride legt uw gegevens vast en gebruikt deze voor de uitvoering en afhandeling van offertes en overeenkomsten en voor interne bedrijfsvoering. Ook als u gebruikt maakt van onze website of uw gegevens achterlaat voor een nieuwsbrief, informatie of andere marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het elektronisch klantenbestand van Laride.

Laride verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet enkel voor eigen gebruik en ter verbetering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming voorafgaand, tenzij dit nodig is in het kader van de overeenkomst welke tussen u en Laride is overeengekomen.

Uw persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Bij het opmaken van een offerte
  • Bij het aangaan van een overeenkomst
  • Voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven
  • Voor de verwerking van uw sollicitatie
  • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties
  • Voor verzendingen per post
  • Voor het verbeteren van onze dienstverlening

Daarbij kunnen wij de volgende informatie van u vragen en/of registreren:

  • (zakelijke) contactgegevens; organisatie, voornaam, achternaam, geslacht, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Ook notities naar aanleiding van onze contactmomenten, interesse in onze marketingactiviteiten en berichten ten aanzien van onze dienstverlening.
  • Daarnaast kan onze server automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website, onder meer door gebruik van cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van onze dienstverlening en een efficiëntere informatieverstrekking op onze website.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor verwerking van uw persoonsgegevens is:

Laride B.V.
Bastion 58
5509 MJ Veldhoven
info@laride.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens

Laride bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Laride neemt alle redelijke, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. In geval van technologische vooruitgang en ontwikkeling scherpen wij de veiligheidsmaatregelen aan.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt Laride verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Laride over u verzamelt.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen middels het sturen van een brief, voorzien van uw naam (+ bedrijfsnaam), adres, telefoonnummer en kopie geldig identiteitsbewijs. Vergeet hierbij niet het BSN nummer op de kopie onleesbaar te maken. U kunt uw bezwaar digitaal verzenden naar info@laride.nl. In uw brief geeft u aan tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. Laride kan vervolgens contact met u opnemen voor verdere afhandeling.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2018