+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Integraal Huisvestings Plan (IHP)

Voor een helder huisvestingsbeleid

Advies
Management
Beheer

Ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Denk aan nieuwe onderwijsconcepten, de school als ontmoetingsplek, integrale kindcentra, toenemende duurzaamheidseisen of vraagstukken over leerlingenaantallen. Hoe kunt u als gemeente of schoolbestuur hierop anticiperen? Met een integraal huisvestingsplan (IHP) geeft u richting aan de toekomstige huisvesting van het onderwijs. Wij helpen u om vanuit een visie op onderwijs, zorg en opvang te komen tot flexibele en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Dat doen wij met een heldere procesaanpak waarin wij alle belanghebbende partijen betrekken. Want een integraal huisvestingsplan werkt alleen vanuit een gezamenlijk belang.

Een integraal huisvestingsplan geeft inzicht en grip

De financiering van onderwijshuisvesting is complex: gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, maar schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de gebruikskosten. Om de kwaliteit van onderwijshuisvesting in uw gemeente op peil te houden is inzicht noodzakelijk. Een integraal huisvestingsplan geeft meerjarig inzicht in de omvang, kwaliteit en kosten van schoolgebouwen. Wij helpen u met de vertaling van een gezamenlijke visie naar een integraal huisvestingsplan, gebaseerd op heldere analyses, feitelijke gegevens, samenwerkingsverbanden, spreiding van voorzieningen en relevant beleid. Zo kunt u als gemeente en schoolbestuur strategische keuzes maken over welk toekomstbestendig aanbod gewenst is.

Wetswijziging integraal huisvestingsplan

Naar verwachting zal in het najaar van 2021 een wetsvoorstel worden ingediend waardoor gemeenten in de toekomst verplicht zijn om een integraal huisvestingsplan op te stellen voor onderwijs. Met de komst van het verplichte integraal huisvestingsplan moeten schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk afspraken maken over nieuwbouw, renovatie en onderhoud van schoolgebouwen. Maar waarom wachten als u nu al proactief kunt sturen op passende onderwijshuisvesting? Zeker in gebieden waar bevolkingskrimp aan de orde is, adviseren wij gemeenten om nu al breed na te denken over de gevolgen voor het onderwijs en sociaal maatschappelijke voorzieningen. Moeten scholen fuseren of is een brede school of multifunctionele accommodatie voor uw gemeente de oplossing? Wij denken graag met u mee: ervaren, deskundig en met de nodige bestuurlijke sensitiviteit.

Zoekt u ondersteuning bij het opstellen van een integraal huisvestingsplan?

Neem contact op met onze experts van gemeenten of onderwijs. Onder het genot van een kop koffie (of thee) inventariseren wij wat de behoeften zijn in uw gemeente of regio.

Enkele voorbeeldprojecten

Kindcentrum De Raagten, Beek en Donk

Beek en Donk

MFA De Loop’r, Olland, gemeente Meierijstad

Olland